Dil-Ö�renme-Projesi V1.1

�ster �ngiliz olal�m, ister �talyan olal�m, ister Türk olal�m, ... Günlük hayat�m�zda 300 kelime kullanmaktay�z.

(Hatta Amerikal�lar�n günlük ya�amda 200-300 kelime kulland��� bilinmektedir.

Türkler 200 kelime kulland���n� söylenmektedir (�lber Ortayl�). Bknz: Sosyal Medya Vidyolar�nda NTV yay�nlar�.

Ben bu i�i ba�armak istiyorum!”

Slogan�n�z� kendinize sürekli tekrarlay�n.

Yolda kalm�� milyonlarca insan�n sizi kendilerine çekmesine engel

olmak için a�a��ya bakmay�n.

Umutsuzlu�a kap�lmay�n. Tereddüt ya�arsan�z �ngilizce ile ilgili

a�a��daki gerçekleri hat�rlay�n, tekrarlay�n, payla��n.

A�a��daki ilk 25 kelimenin yaz�l� bütün �ngilizce materyallerin üçte

birini olu�turdu�unu biliyor muydunuz?

�lk 100 kelime ise bütün yaz�l� �ngilizce kaynaklar�n yar�s�n�

olu�turuyor.

�ngilizce kelime da�arc���n�za 200 kelime daha eklerseniz �ngilizce

dilinde yaz�lm�� bütün eserlerin %65’ini okuyup anlayabilirsiniz.

Tekrarlamalar önemlidir. Bunun için a�a��daki ipucu faydal�d�r.

Bilimadamlar� haf�zaya al�nan bir bilginin hat�rlanmas� için en iyi tekrar sürelerini ara�t�rm��lar ve a�a��daki tablo ç�kmaktad�r.

- 15 Dakika sonra

- 1 Gün Sonra

- 1 Hafta Sonra

- 1 Ay Sonra

- 6 Ay Sonra

E�er bir bilgi, bu aral�klarla tekrarlan�rsa kal�c� haf�zaya geçiyormu�. Bu çok dikkatli tespit edilmi� bir ara�t�rma, onun için geli�igüzel tekrarlama yerine bunu kullanmakta fayda var. Ajanda'n�za (mesala google takvim‘e) zamanlar� not alabilirsiniz.

Ö�renme yöntemleri:

Elbette çe�itli ö�renme teknikleri bulunmakta. Herkes kendine uygun bir ö�renme �eklini kullanabilir. Burada 2 çe�it model gösterilmektedir. Önemli olan kendi tercihleriniz.a.) S�ras�yla motorik �eklinde, F�FO-Prensibine göre.b.) �kartma metodu.

Kelimeler çe�itli yaz�l�mlarla veya ka��t üzerinde de (Websitenin ç�kt�s�n� alabilirsiniz) ö�renilebilir.

Yaz�l�m olarak DOS 7.0 tabanl� tüm DOS ve Windows(TM)-Bilgisayarlar�nda çal���r. Bu link'den program� T.C.-Vatanda�lar� ücretsiz indirebilir:

https://gofile.io/?c=RF1ujw


(201 kelimelik güncel versiyon; V1.1; güncelleme tarihi: 07.07.2019)Di�erlere: Ücrete tabii.

Talep üzere yaz�l�m Unix/LinuX-Bilgisayarlar� için sunulacak.

Arzu edenler Ceptelefonu veya Bilgisayar ile bu websiteden ö�renebilirler. Atlas.neocities.org veya duyuru.orgfree.com

Android-Ceptelefonunuzla ücretsiz indirin ve T.C. Vatanda�lar� için �arts�z ve ko�ulsuz ücretsiz.

https://gofile.io/?c=Dm6UxS


(201 kelimelik güncel versiyon; V1.1; güncelleme tarihi: 06.07.2019)


Di�erleri için ücrete tabii.

iPhone-Ceptelefonu için yaz�l�m ücretlidir.Kelime Listesi:1

.

a, an

;

Bir; an=sessiz harfle ba�layan kelimelerin öneki; örnek: an eagle.

after

;

sonra


3

.

again

;

tekrar, daha


4

.

all

;

hepsi


5

.

almost

;

neredeyse


6

.

also

;

o da, bu da


7

.

always

;

daima


8

.

and

;

ve


9

.

because

;

çünkü


10

.

before

;

önce(den)


11

.

big

;

büyük


12

.

but

;

ama, fakat


13

.

(I) can

;

(ben) yapar(�m)


14

.

(I) come

;

(ben) gelir(�m)


15

.

either/or

;

ya, veya, veyahut


16

.

(I) find

;

(ben) bulur(um), buluyorum


17

.

first

;

ilk


18

.

for

;

için


19

.

friend

;

arkada�


20

.

from

;

_-dan; _-den; oradan; örnek: from school=okuldan


21

.

(I) go

;

ben geliyorum, ben gidiyorum


22

.

good

;

iyi


23

.

goodbye

;

ho�ça kal


24

.

happy

;

mutlu, ne�eli


25

.

(I) have

;

benim, bende bulunuyor, bende var


26

.

he

;

o


27

.

hello

;

merhaba


28

.

here

;

burada


29

.

how

;

nas�l


30

.

I

;

ben


31

.

(I) am

;

ben böyleyim


32

.

if

;

ya, e�er


33

.

in

;

içinde


34

.

(I) know

;

bilmek


35

.

last

;

son


36

.

(I) like

;

sevmek


37

.

little

;

az


38

.

(I) love

;

sevmek, a��k olmak


39

.

(I) make

;

yapmak


40

.

many

;

çok


41

.

one

;

bir


42

.

more

;

daha çok


43

.

most

;

en çok


44

.

much

;

kaç


45

.

my

;

benim


46

.

new

;

yeni


47

.

no

;

hay�r


48

.

not

;

de�il


49

.

now

;

�imdi


50

.

of

;

ondan


51

.

often

;

s�kca


52

.

on

;

üzerinde


53

.

one

;

bir


54

.

only

;

sadece


55

.

or

;

ya, veya, veyahut


56

.

other

;

ba�ka


57

.

our

;

bizim


58

.

out

;

d��ar�da


59

.

over

;

üzerinde


60

.

people

;

insan


61

.

place

;

yer


62

.

please

;

lütfen


63

.

same

;

ayn�s�


64

.

(I) see

;

görmek


65

.

she

;

o (bayan, feminin)


66

.

so

;

demek, yani, öyle


67

.

some

;

biraz, az


68

.

sometimes

;

birkaç kez


69

.

still

;

sürekli, halen


70

.

such

;

bu gibi, buna benzer


71

.

(I) tell

;

söylemek


72

.

thank you

;

Sana/size te�ekkür ederim


73

.

that

;

bu


74

.

the

;

“THE”, isimlerin öneki


75

.

their

;

onlar�n


76

.

them

;

onlar�n


77

.

then

;

sonra


78

.

there is

;

orada var


79

.

they

;

onlar


80

.

thing

;

�ey, e�ya


81

.

(I) think

;

dü�ünüyorum


82

.

this

;

bu


83

.

time

;

zaman, saat


84

.

to

;

-fiil öneki-


85

.

under

;

a�a��s�nda


86

.

up

;

yukar�ya


87

.

us

;

bizim


88

.

(I) use

;

kullanmak


89

.

very

;

çok


90

.

we

;

biz


91

.

what

;

ne/nedir


92

.

when

;

ne zaman


93

.

where

;

orada/nerede


94

.

which

;

hangisi/bu


95

.

who

;

kim/o


96

.

why

;

niye/sebebi


97

.

with

;

onunla,birlikte


98

.

yes

;

evet


99

.

you

;

sen


100

.

your

;

senin


101

.

accept

;

kabul etmek


102

.

allow

;

izin vermek


103

.

ask

;

sormak


104

.

believe

;

inanmak


105

.

borrow

;

üzülmek


106

.

break

;

bölmek


107

.

bring

;

getirmek


108

.

buy

;

sat�n almak


109

.

can/be able

;

olmak/yapmak


110

.

cancel

;

iptal etmek


111

.

change

;

de�i�tirmek


112

.

clean

;

temizlemek


113

.

comb

;

birle�tirmek


114

.

complain

;

�ikayet etmek


115

.

cough

;

öksürmek


116

.

count

;

saymak


117

.

cut

;

kesmek


118

.

dance

;

dans etmek


119

.

draw

;

boyalamak, çizmek


120

.

drink

;

içmek


121

.

drive

;

sürmek


122

.

eat

;

yemek


123

.

explain

;

anlatmak


124

.

fall

;

dü�mek


125

.

fill

;

doldurmak


126

.

find

;

bulmak


127

.

finish

;

bitirmek


128

.

fit

;

s��d�rmak


129

.

fix

;

sabitlemek


130

.

fly

;

uçmak


131

.

forget

;

unutmak


132

.

give

;

vermek


133

.

go

;

gitmek


134

.

have

;

sahip olmak, olmak


135

.

hear

;

duymak


136

.

hurt

;

inçitmek


137

.

know

;

bilmek


138

.

learn

;

ö�renmek


139

.

leave

;

b�rakmak


140

.

listen

;

dinlemek


141

.

live

;

ya�amak


142

.

look

;

bakmak, görünmek


143

.

lose

;

kaybetmek,kaç�rmak


144

.

make/do

;

yapmak


145

.

need

;

ihtiyaç duymak


146

.

open

;

açmak


147

.

close/shut

;

kapatmak


148

.

organise

;

organize etmek, halletmek


149

.

pay

;

ödemek


150

.

play

;

oynamak


151

.

put

;

b�rakmak


152

.

rain

;

ya�mur ya��yor


153

.

read

;

okumak


154

.

reply

;

cevap vermek


155

.

run

;

ko�mak, çal��t�rmak


156

.

say

;

söylemek


157

.

see

;

görmek, bilmek


158

.

sell

;

satmak


159

.

send

;

göndermek


160

.

sign

;

i�aretlemek, imzalamak


161

.

sing

;

�ark� söylemek


162

.

sit

;

oturmak


163

.

sleep

;

uyumak


164

.

smoke

;

(duman) içmek/nefes almak


165

.

speak

;

konu�mak


166

.

spell

;

hecelemek, söylemek


167

.

spend

;

harçamak


168

.

stand

;

dikilmek, beklemek, durmak


169

.

start/begin

;

ba�lamak


170

.

study

;

ö�renmek


171

.

succeed

;

ba�armak


172

.

swim

;

yüzmek


173

.

take

;

götürmek, almak


174

.

talk

;

konu�mak


175

.

teach

;

ö�retmek


176

.

tell

;

söylemek


177

.

think

;

dü�ünmek


178

.

translate

;

tercüme etmek


179

.

travel

;

seyehat etmek


180

.

try

;

denemek


181

.

turn off

;

kapatmak


182

.

turn on

;

açmak


183

.

type

;

yazmak, tu�a basmak,


184

.

understand

;

anlamak


185

.

use

;

kullanmak


186

.

wait

;

beklemek


187

.

wake up

;

uyanmak


188

.

want

;

istemek


189

.

watch

;

izlemek


190

.

work

;

çal��mak


191

.

worry

;

endi�elenmek


192

.

write

;

yazmak


193

.

two

;

iki


194

.

three

;

üç


195

.

four

;

dört


196

.

five

;

be�


197

.

six

;

alt�


198

.

seven

;

yedi


199

.

eight

;

sekiz


200

.

nine

;

dokuz


201

.

ten

;

on
---


Onlineduyuru.tr.gg sitemizi de ziyaret ederseniz, seviniriz...h0519...© 2019 SK Bili�im Hizm. bilgisayarcisuat@gmail.com Tel.: 0541-2042526 (Whatsapp-; B�P-; Telegram-Messenger) ... i0718 h1117 gh0127 g1216